TRIỂN LÃM BÁO CÁC THÀNH QUẢ TRẠI SÁNG TÁC & SÁNG TÁC MỚI 2020

1948

TRIỂN LÃM BÁO CÁC THÀNH QUẢ TRẠI SÁNG TÁC & SÁNG TÁC MỚI 2020

Tại: Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh do Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
– Triển lãm diễn ra từ ngày 24-08 đến hết ngày 02-09-2020.

Thân mời các bạn thưởng lãm.

Nguồn tài liệu: