Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei)

tranh sơn thủy

Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei)

Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Tư Huấn(Li zi xun)