Sơ Lược Các Thể Loại Tranh Thủy Mặc

Hội 繪 là vẽ, Họa 畫 là bức tranh. Hội họa là vẽ một bức tranh. Về từ ngữ thì đơn giản là vậy...

Tranh Thủy Mặc Công Bút

Công Bút Họa được chia thành 2 loại: a/ Bạch miêu họa 白描畫 Bạch miêu họa hay Công bút bạch miêu 工筆白描 là những bức tranh...